Start Jak załatwić


SPRAWA
Rejestracja działalności gospodarczej - przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 (wniosek główny)
- w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN.
Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).
Jeżeli rejestracji działalności gospodarczej dokonuje w imieniu Przedsiębiorcy pełnomocnik, musi posiadać oryginał ważnego pełnomocnictwa, w zakresie którego winno być wpisane upoważnienie do zarejestrowania działalności gospodarczej w imieniu Przedsiębiorcy w CEIDG. Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i numer widnieje w pełnomocnictwie.
Wniosek może być przesłany listem poleconym, ale własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być potwierdzona notarialnie.
Wniosek można złożyć elektronicznie na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl) posiadając podpis elektroniczny lub poprzez zaufany profil. Wszelkie informacje o takich możliwościach składania wniosku dostępne są na portalu CEIDG (www.firma.gov.pl).
Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.firma.gov.pl (na tej stronie można go również wypełnić elektronicznie, wydrukować i przynieść do Urzędu Miejskiego w Mieroszowie) lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, pokój nr 8, II piętro.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Wniosek papierowy można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Urząd Miejski w Mieroszowie - pokój nr 8, II piętro .

REFERAT ODPOWIEDZIALNY
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej, pokój nr 8, II piętro tel. 74 849 43 15.

TERMIN ZAŁATWIENIA
Organ gminy przesyła wniosek CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.

OPŁATY
Brak opłat.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 26 ust. 2 - 4, ust. 6-7, Art. 27 ust. 4, 6, 8, 9 i art.14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

ORGAN ODWOŁAWCZY
Od wpisu do CEIDG nie ma odwołania. Nie można wpisu anulować. Dokonany wpis, nawet jeżeli przedsiębiorca nie podjął działalności gospodarczej można wykreślić. Datę zaprzestania w takim przypadku jest data rozpoczęcia działalności gospodarczej.

PLIKI DO POBRANIA
CEIDG – 1
CEIDG-RD
CEIDG-MW
CEIDG-RB
CEIDG-SC
CEIDG-PN
Instrukcja wypełnienia formularza CEIDG-1

Schemat klasyfikacji PKD 2007

Wyjaśnienia PKD 2007