Start Ochrona środowiska

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

  • - Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej lub, jeżeli brak sieci sanitarnej, do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • - Właściciele nieruchomości zabudowanych, wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są na własny koszt do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłącza wymagają uzgodnień z eksploatatorem sieci sanitarnej tj Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  „Mieroszów” Sp. z.o.o  ul.Wolności 27a, 58-350 Mieroszów
  • - Właściciele nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych na podstawie zawartej umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie odbioru nieczystości ciekłych.
Uwaga !
- Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania – za okres 3 ostatnich lat- dowodów płacenia oraz umowy dot. usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych, w celu okazania wymienionych dokumentów instytucjom kontrolnym, posiadającym uprawnienia do przeprowadzenia kontroli.
- Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywać się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Mieroszów